تری سیکلازول

 تری سیکلازول

تری سیکلازول


نام تجاری: بیم
فرمولاسیون: 75% WP
دوره کارنس: 14 روز
معرفی:
تري‌سيکلازول قارچ‌کشي سيستميک از گروه ردوکتاز با اثر حفاظتي است که بيماري بلاست برنج را کنترل مي‌کند. این قارچ کش توسط برگها و ریشه جذب شده و سپس به سایر قسمتها منتقل می شود.
مکانیسم اثر:
تری سیکلازول قارچکشی است که برای مبارزه با بیماری بلاست برنج در کشت های نشائی و مستقیم توصیه می‌شود. تري سيکلازول از سنتز ملانين ممانعت مي‌کند. در بيماري بلاست برنج رنگدانه ملانين نقش اساسي در نفوذ بيمارگر ايفا مي‌‌کند. ملانين ديواره آپرسوريوم را تقويت مي‌‌کند تا فشار بالاي تورژسانس را تحمل کند و امکان نفوذ مستقيم از طريق توليد ميخ رخنه امکان پذير مي‌گردد. از اين رو ممانعت از سنتز ملانين نفوذ عامل بيماري را مختل مي‌کند. این قارچ کش پس از سمپاشی توسط برگها و ریشه برنج به سرعت جذب شده و توسط شیره گیاهی به تمام قسمت های هوایی منتقل می گردد.

موارد مصرف:
برنج
دستور مصرف:
علیه بلاست برنج محلول پاشی با استفاده از 0/5 کیلوگرم پس از ظهور 30% تا 40% از خوشه ها با توجه به شرایط جوی و اطلاعیه پیش آگاهی

نام محصول موارد مصرف میزان مصرف
برنج بلاست 0/5 کیلوگرم در هکتار پس از ظهور 30% تا 40% از خوشه ها
نام محصولبرنج
موارد مصرفبلاست
میزان مصرف0/5 کیلوگرم در هکتار پس از ظهور 30% تا 40% از خوشه ها

قابلیت اختلاط:
با اکثر قارچ کشها، حشره کشها و کنه کشها به جزء سموم قلیایی قابل اختلاط است.
ملاحظات عمومی:
قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید
فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.

آمل , خیابان امام خمینی , آفتاب ۱۷ , ساختمان حدادی , طبقه دوم 011-44152108 011-44152105