تیابندازول ( تکتو )

تیابندازول :(thiabendazole)

تیابندازول :(thiabendazole)

نام تجاری: ریپکورد
فرمولاسیون: تكتو Tecto %60 WP
تاریخ ثبت: 30/6/53

نحوه اثر:
سايپرمترين يك حشره كش غیرسیستمیک، تماسي و گوارشي است با اثر ابقائي روي گياه از گروه پايرتروييدها. دارای اثر سریع، پایدار و بسیار موثر روی شب پره ها و حشرات جونده در سیب و پنبه . این سم بصورت تماسی موثر بوده و اثر آن به میزان پوشش سم پاشی بستگی دارد. بنابر این با افزایش تراکم گیاه، حجم محلول مصرفی نیز افزایش میجلوگیری از سنتز بتا توبولین

موارد مصرف در ایران :
کنترل سیاهک پاکوتاه، مرگ گیاهچه لوبیا ناشی از Rhizoctonia solani ؛ شانکر ساقه سیب زمینی ناشی از Rhizoctonia solani ؛ برق‌زدگی نخود و بیماری‌های پس از برداشت مركبات .

موارد مصرف در سایر كشورها :
از تیابندازول به صورت ضدعفونی بذر، خیساندن خاک، اختلاط با خاک، فرو بردن ریشه و میوه در محلول قارچ‌كش و سم‌پاشی شاخ و برگ برای كنترل بیماری‌های مختلفی مانند سیاهك‌ها، پوسیدگی‌های ریشه و غده، پژمردگی‌های آوندی از جمله مرگ درختان نارون و بیماری‌های پس از برداشت مركبات استفاده می‌شود .

راهنمای مصرف :
• سیاهک پاکوتاه گندم: ضدعفونی بذر به نسبت 25/1 در هزار
• مرگ گیاهچه حبوبات ناشی از Rhizoctonia solani : ضدعفونی بذر به نسبت 2 در هزار .
• شانکر ساقه سیب زمینی ناشی از Rhizoctonia solani : ضدعفونی غده‌ها به نسبت 2 در هزار .
• برق‌زدگی نخود: ضدعفونی بذر به نسبت 2 در هزار و محلول‌پاشی بوته‌های جوان بلافاصله بعد از هر بارندگی
• بیماری‌های قارچی پس از برداشت مركبات: استفاده از محلول 5/1 -1 در هزار .
قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.

ملاحظات زیست محیطی :
• میزان سمیت ( LD50 ، LC50 ، EC50): 5/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 2250 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 19 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 81/0 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا


آمل , خیابان امام خمینی , آفتاب ۱۷ , ساختمان حدادی , طبقه دوم 011-44152108 011-44152105