سولفور

سولفور

سولفور


نام تجاری: کومولوس اس
فرمولاسیون: 80% DF
دوره کارنس: 10 روز

معرفی:
سولفور قارچ کش و کنه کشی غیر سیستمیک و تماسی، از گروه این ارگانیک (Inorganic) با اثر حفاظتی و تدخینی می‌باشد که سفیدک سطحی را در بسیاری از محصولات زراعی به خوبی کنترل می‌کند و به صورت تماسی قادر به پیشگیری و تا حدودی درمان بیماریهای قارچی و کنترل برخی کنه‌های گیاهی می‌باشد. ضمنا این فرمولاسیون در مقابل شستشو توسط باران مقاومت بیشتری داشته و با دوام بیشتر روی برگ دوره طولانی تری باعث حفاظت گیاه می‌شود.

مکانیسم اثر:
سولفور قارچ کشی است معدنی که دارای اثر تماسی، غیر سیستمیک و خاصیت پیشگشری کننده که بیماری سفیدک سطحی را در بسیاری از گیاهان زراعی و باغی کنترل می‌نماید. سولفور دارای خاصیت کنه کشی به صورت غیر سیستمیک هم میباشد. در صورت کمبود عنصر گوگرد در گیاه، پس از سمپاشی توسط برگ جذب شده و بدین ترتیب کمبود این عنصر را برطرف میکند.

نام محصول موارد مصرف میزان مصرف زمان مصرف
درختان میوه سردسیری سفیدک سطحی سیب 4-3 کیلو در هزار لیتر آب به محض مشاهده علائم بیماری
درختان میوه سردسیری سفیدک سطحی هلو و شلیل 4-3 کیلو در هزار لیتر آب بعد از ریختن گلبرگها و تشکیل میوه
مو سفیدک سطحی 3 در هزار در مرحله 7-6 برگی جوانه ها، بعد از ریختن گلبرگها و بسته شدن دانه، تشکیل میوه
صیفی جات و جالیز سفیدک سطحی 3 در هزار با مشاهده اولین علائم بیماری
یونجه سفیدک سطحی 3-2 کیلو در هزار لیتر آب به محض شروع آلودگی
چغندر قند سفیدک سطحی 4 کیلو در هکتار با مشاهده اولین علائم بیماری
گیاهان زینتی سفیدک سطحی رز 5/1 در هزار لیتر آب با مشاهده اولین علائم بیماری
نام محصولدرختان میوه سردسیری
موارد مصرفسفیدک سطحی سیب
میزان مصرف4-3 کیلو در هزار لیتر آب
زمان مصرفبه محض مشاهده علائم بیماری
نام محصولدرختان میوه سردسیری
موارد مصرفسفیدک سطحی هلو و شلیل
میزان مصرف4-3 کیلو در هزار لیتر آب
زمان مصرفبعد از ریختن گلبرگها و تشکیل میوه
نام محصولمو
موارد مصرفسفیدک سطحی
میزان مصرف3 در هزار
زمان مصرفدر مرحله 7-6 برگی جوانه ها، بعد از ریختن گلبرگها و بسته شدن دانه، تشکیل میوه
نام محصولصیفی جات و جالیز
موارد مصرفسفیدک سطحی
میزان مصرف3 در هزار
زمان مصرفبا مشاهده اولین علائم بیماری
نام محصولیونجه
موارد مصرفسفیدک سطحی
میزان مصرف3-2 کیلو در هزار لیتر آب
زمان مصرفبه محض شروع آلودگی
نام محصولچغندر قند
موارد مصرفسفیدک سطحی
میزان مصرف4 کیلو در هکتار
زمان مصرفبا مشاهده اولین علائم بیماری
نام محصولگیاهان زینتی
موارد مصرفسفیدک سطحی رز
میزان مصرف5/1 در هزار لیتر آب
زمان مصرفبا مشاهده اولین علائم بیماری


قابلیت اختلاط
از مخلوط نمودن سولفور با روغن، سموم قلیایی و آهک خودداری گردد. ممکن است در برخی از ارقام خیار زردآلو نسبت به سولفور گیاه سوزی مشاهده شود.

ملاحظات عمومی:
قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید
فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.

آمل , خیابان امام خمینی , آفتاب ۱۷ , ساختمان حدادی , طبقه دوم 011-44152108 011-44152105