پروفنوفوس

پروفنوفوس پروفنوفوس

پروفنوفوسنام عمومی : profenofos

کلاس : insecticide

گروه : organophosphate

نحوه تاٌثیر: حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی با طیف وسیع دارای اثر translaminar

موارد مصرف : علیه کرم قوزه پنبه

مقدار مصرف : بصورت محلو پاشی بمیزان 2/5 لیتر در هکتار از محلول تجارتی 40% EC

سمیت پستاندران : Acute oral LD50 for rats : 358  mg/kg

تاریخ ثبت : 58/05/29 و 58/10/30

 
 

 


آمل , خیابان امام خمینی , آفتاب ۱۷ , ساختمان حدادی , طبقه دوم 011-44152108 011-44152105