پاراکوات

پاراکوات پاراکوات

پاراکوات


نام تجاری: گراماکسون
فرمولاسیون: 20% SL
دوره کارنس:
معرفی:
      پاراکوات دیکلرید علف کشی است غیر انتخابی از گروه بی پیریدیلیوم ها که برای کنترل علف های هرز یکساله استفاده می‌شود. پاراکوات در تماس با خاک به سرعت بی اثر و غیر فعال می‌شود و بر روی قسمت های خشبی گیاه موثر نیست ولی سریعا به برگها و ساقه سبز گیاه نفوذ کرده و اثر خود را اعمال می‌کند.

مکانیسم اثر:
     پاراکوات علف کشی است که علاوه بر اثر تماسی کمی اثر جابه جایی داشته و به غشای سلولی و سیتوپلاسم آسیب وارد می‌کند. این ترکیب در محیط دوام زیادی ندارد ولی سریعا توسط قسمت های سبز گیاه جذب شده و سریع اثر می‌کند. اثر تماسی آن مربوط به کاتیون پاراکوات است و آنیون های آن اثری ندارد. پاراکوات در گیاه موجب تولید اکسیژن فعال می‌شود.

موارد مصرف:
      سیب زمینی، نیشکر، یونجه و شبدر ودرختان میوه هسته دار و دانه دار و مرکبات.

دستور مصرف:

نام محصول موارد مصرف میزان مصرف
درختان میوه هسته دار و دانه دار و مرکبات علیه علف های هرز (پهن برگ و کشیده برگ) 3 تا 5 لیتر در هکتار وقتی ارتفاع علف ها 10 تا 15 سانتی متر می باشد.
یونجه و شبدر سس یونجه و شبدر 3 تا 5 لیتر در هکتار بعد از رویش سس
نیشکر علف های هرز نیشکر 3 تا 5 لیتر در هکتار
سیب زمینی بعد از سبز شدن علف و قبل از رویش سیب زمینی 3 لیتر در هکتار
نام محصولدرختان میوه هسته دار و دانه دار و مرکبات
موارد مصرفعلیه علف های هرز (پهن برگ و کشیده برگ)
میزان مصرف3 تا 5 لیتر در هکتار وقتی ارتفاع علف ها 10 تا 15 سانتی متر می باشد.
نام محصولیونجه و شبدر
موارد مصرفسس یونجه و شبدر
میزان مصرف3 تا 5 لیتر در هکتار بعد از رویش سس
نام محصولنیشکر
موارد مصرفعلف های هرز نیشکر
میزان مصرف3 تا 5 لیتر در هکتار
نام محصولسیب زمینی
موارد مصرف بعد از سبز شدن علف و قبل از رویش سیب زمینی
میزان مصرف3 لیتر در هکتار

قابلیت اختلاط:
     پاراکوات با ترکیبات قلیایی، مواد پخش کننده آنیونی و مواد و محلول محتوی خاک رس قابل اختلاط نیست.

ملاحظات عمومی:
-   قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
-   جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید
-   فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.


آمل , خیابان امام خمینی , آفتاب ۱۷ , ساختمان حدادی , طبقه دوم 011-44152108 011-44152105