مانکوزب

مانکوزب

مانکوزب


نام تجاری: دتیان ام 45
فرمولاسیون: 80% WP
دوره کارنس: 10 روز
معرفی:
مانکوزب قارچ کش حفاظتی با طیف عمل وسیعی است که دارای ماده موثر اتلین بیس دی تیوکاربامات روی و منگنز می باشد و برای کنترل بیماریهای گیاهی در محصولات مختلف و همچنین ضد عفونی بذرو میوه های انباری به کار میرود. مانکوزب در برابر حرارت و رطوبت به آهستگی تجزیه می‌شود. در محیط های اسیدی ناپایدار است.
مکانیسم اثر:
مانکوزب قارچ کشی با اثر حفاظتی و پیشگیری کننده که از طریق غیر فعال نمودن آنزیم های سیکل تنفسی و گروه سولفیدریل در آمینواسیدها عمل نموده و در نتیجه منجر به ایجاد اختلال در متابولیسم چربیها و فرآیند تنفس و تولید ATP می‌گردد. مانکوزب قارچکشی است که روی برگ مصرف می شود و به منظور پیشگیری از نفوذ عوامل بیماریزا قارچی به داخل نسوج گیاهی استفاده می‌شود.

موارد مصرف:
توتون، گندم، مرکبات، یونجه، بادام، نخود و میخک.

دستور مصرف:

نام محصول موارد مصرف زمان سمپاشی میزان مصرف
توتون سفیدک داخلی در زمین اصلی 1-2 کیلو در هکتار
گندم سیاهک پنهان ضدعفونی بذر 2 در هزار
مرکبات کنه نقره ای (کنه زنگ) همزمان با سمپاشی عمومی 2 در هزار
یونجه سفیدک داخلی پس از برداشت 2 در هزار
بادام کنه آجری پس از ریزش گلبرگها و تکرار به فاصله 12 روز 2 در هزار
نخود برق زدگی ضدعفونی بذر 2 در هزار
میخک زنگ و سفیدک داخلی بصورت پیشگیری 1/5 تا 2 در هزار به صورت پیشگیری همراه با مویان (0/5 در هزار)
نام محصولتوتون
موارد مصرفسفیدک داخلی
زمان سمپاشی در زمین اصلی
میزان مصرف1-2 کیلو در هکتار
نام محصولگندم
موارد مصرفسیاهک پنهان
زمان سمپاشیضدعفونی بذر
میزان مصرف2 در هزار
نام محصولمرکبات
موارد مصرفکنه نقره ای (کنه زنگ)
زمان سمپاشیهمزمان با سمپاشی عمومی
میزان مصرف2 در هزار
نام محصولیونجه
موارد مصرفسفیدک داخلی
زمان سمپاشیپس از برداشت
میزان مصرف2 در هزار
نام محصولبادام
موارد مصرفکنه آجری
زمان سمپاشیپس از ریزش گلبرگها و تکرار به فاصله 12 روز
میزان مصرف2 در هزار
نام محصولنخود
موارد مصرفبرق زدگی
زمان سمپاشیضدعفونی بذر
میزان مصرف2 در هزار
نام محصولمیخک
موارد مصرفزنگ و سفیدک داخلی
زمان سمپاشیبصورت پیشگیری
میزان مصرف1/5 تا 2 در هزار به صورت پیشگیری همراه با مویان (0/5 در هزار)

قابلیت اختلاط:
از مخلوط نمودن مانکوزب با سموم قلیایی و آهک خودداری گردد. مانکوزب در صورتیکه طبق توصیه مصرف گردد گیاهسوزی ندارد.
ملاحظات عمومی:
قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید
فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.

آمل , خیابان امام خمینی , آفتاب ۱۷ , ساختمان حدادی , طبقه دوم 011-44152108 011-44152105