آنچه يك باغدار بايد بداند      همانطوريكه ميدانيد برنامه ريزي براي احداث باغ با زراعت محصولات كشاورزي تفاوت فاحشي دارد .در برنامه ريزي براي محصولات كشاورزي كوتاه مدت و معمولا" يك ساله است اما برنامه ريزي براي احداث باغ ميوه بلند مدت و معمولا" 30 تا 50 ساله است پس اگر در برنامه ريزي براي زراعت يك محصول كشاورزي دچار اشتباه شويم . يك سال ضرر كرده ايم . اما اگر در برنامه ريزي براي احداث باغ ميوه دچار اشتباه بشويم براي 30 تا 50 سال دچار مشكل ميشويم و نه تنها يك نسل بلكه براي نسل آينده خودمان نيز درد سر درست كرده ايم .

كسانيكه باغ ميوه احداث ميكنند معمولا" به دو دسته تقسيم ميشوند
1- كسانيكه دانش و تجربه باغداري دارند و برنامه ريزي شده و هدفمند كار ميكنند .
2- كسانيكه دانش و تجربه ندارند و بر اساس كشش بازار در يك يا چند سال توليد ميوه .و ياترغيب دوستان به احداث باغ و يا مشاهدات و رقابت با باغداران همجوار به شغل باغداري روي مي آورند .

نكات فني براي احداث يك باغ ميوه :
1-داشتن آب كافي و بدون محدوديت املاح مضر
2-انتخاب نوع محصول بر اساس شرايط آب وهواي منطقه
3-بافت خاك زمين مورد نظر
4 -عمق خاك زمين مورد نظر
5 -شيب زمين مورد نظر
6-جاده دسترسي به باغ
7-فاصله محل باغ تا بازار فروش
8-پوشش گياهي و جانوري منطقه و پيوستگي يا گسستگي باغات
9-نوع بادهاي غالب منطقه
10-فاصله زمين باغ تا مناطق مسكوني
انتخاب نوع محصول بر اساس شرايط آب و هواي منطقه درختان را بر اساس شرايط آب و هوائي به سرد سيري .معتدل .نيمه گرمسيري .و گرمسيري تقسيم بندي ميكنند . اما در هر منطقه سرد سيري يا گرمسيري ميكرو كليمات هاي كوچكي نيز وجود دارد كه نبايد آنها را نيز از نظر دور نگه داشت . در تعين منطقه مناسب باغداري ما به دنبال عوامل محدود كننده هستيم يعني در تمام طول دوره رشد و خواب در خت عامل محدود كننده آب و هوائي نداشته باشيم .
1- حداقل در جه حرارت در يك ميانگين 30 ساله نياز سرمائي درخت را تامين كند و براي درخت ( قسمتهاي هوائي ) خسارت زا نباشد
2- سرما هاي بهاره در يك برنامه بلند مدت مصادف با مرحله گل دهي نباشد
3-حد اكثر درجه حرارت در فصل تابستان و پائيز نياز حرارتي و نوري درخت ومحصول را در يك دوره بلند مدت تامين كند و اين ميزان حرارت و نور در منطقه عامل محدود كننده و خسارت زا براي رشد و توليد محصول نباشد . افراد ي هستند كه با مشاهده يك يا چند درخت ميوه در داخل حياط منازل كه رشد مناسبي داشته و توليد محصول خوبي هم دارند به گمان اينكه اين درختان در شرايط فضاي باز باغات ميوه نيز همين توليد را دارند اقدام به كاشت چنين درختاني كه با شرايط آب و هوائي منطقه سازگار نيستند ولي در يك فضاي بسته و محدود كه تحت تاثير محيط گرم داخل شهر يا روستا ودر پناه ديوار يا ساختمان و يا باد شكن ها دوام مي آورند براي احداث چنين باغاتي برنامه ريزي ميكنند كه عقلاني نيست بافت خاك زمين مورد نظر بستگي به بافت خاك زميني كه داريم بايد بررسي كنيم كه چه درختي ميتواند بر اساس اين نوع بافت خاك توليد اقتصادي و قابل قبولي داشته باشد و در يك دوره بلند مدت دچار خسارت و تنش نشود . عمق خاك زمين مورد نظر بيشتر درختان ميوه داراي ريشه عميق هستند و براي رشد و توليد محصول اقتصادي نياز به خاكهاي عميق دارند اگر ناچار به احداث باغ ميوه در يك شرايط خاص هستيد بايد خاك را اصلاح كنيد.در اراضي كه سطح آبهاي زير زميني آنها با لا است خاكهاي باطلاقي يا ماندابي به هيچ عنوان براي احداث باغ ميوه مناسب نيستندشيب زمين درختان ميوه در اراضي هموار كه امكان استفاده از روشهاي مختلف آبياري امكان پذير است رشد و توليد مناسبي دارند اما در اراضي شيب دار كه قدرت نگهداري آب كمتري دارند و امكان كاشت گونه هاي محدودي كه تحمل بيشتري در رابطه با تنشهاي آبي دارند امكان پذير است . لذا بستگي به شيب زمين نوع درختي كه مقاومت بيشتري با اين شرايط دارد و امكان توليد اقتصادي و مقرون به صرفه در بلند مدت را دارد بايد انتخاب شود . جاده دسترسي به باغ ميوه اگر جاده دسترسي به زميني وجود ندا شته باشد يا دسترسي به آن مشكل باشد براي احداث باغ مناسب نيست چون باعث افزايش هزينه هاي توليد و حمل ونقل شده و از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست و باغ ميوه از محصولاتي است كه بايد در دسترس باغدار باشد و امكان دسترسي 24 ساعته به آن امكان پذير باشد . فاصله محل باغ تا بازار فروش با كاهش هزينه هاي توليد هميشه توليد مقرون به صرفه و اقتصادي است هرچه فاصله باغ تا بازار فروش دورتر باشد.هزينه توليد افزايش مي يابد . صدمات ناشي از حمل ونقل بيشتر ميشود . فساد پذيري محصول نيز افزايش مي يابد .و احداث باغ ميوه در چنين مناطقي توجيه اقتصادي ندارد .وشش گياهي وجانوري منطقه و پيوستگي يا گسستگي باغات ميوه در مناطقي كه پوشش گياهي فقير باشد در تابستان شدت بادهاي گرم باعث خسارت ميشود گرد وخاك در اين مناطق بيشتر است .جانوران وحشي مانند خرگوش روباه شغال جوجه تيغي گراز سمور وموشها به علت فقر مواد غذائي در اين مناطق به باغات ميوه هجوم ميبرند وخسارت آنها قابل كنترل نيست مخصوصا" اگر باغات ميوه به صورت پراكنده و گسسته باشند اين خسارت بيشتر است بخصوص در فصل زمستان اين خسارت ها بيشتر است لذا در موقع احداث باغ اين نكات بايد در نظر گرفته شود . نوع باد هاي قالب منطقه احداث باغ در دو طرف تنگه ها كه هميشه در معرض باد هاي سرد قرار دارد در ارتفاعاتي كه جريان مداوم باد مي وزد در دشتهاي گرم كه باد شكن وجود ندارد بايد به انتخاب نوع در خت و كنترل اثر اين عوامل دقت بيشتري انجام شود . فاصله زمين باغ تا مناطق مسكوني كنترل گنجشك در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري در تمام دنيا يكي از مشكلات كشاورزان و باغداران ميباشد كشت محصولات باغي كه با خسارت گنجشك آسيب پذير هستند در نزديك مناطق مسكوني اقتصادي و عقلاني نيست .چاله كني براي باغ ميوه بار ها اين سئوال پيش مي آيد كه عمق چاله كني باغ ميوه چقدر باشد . درختي را كه در زمين مي كاريد حد اقل در اين فكر هستيد كه اين درخت بيشتر از 30 سال در اين زمين مي ماند . پس بايد بستري براي اين درخت آماده كنيد كه محيطي مناسب با مواد غذائي كافي براي آينده اين درخت تهيه شود عمق خاكهاي زراعي 30تا 40 سانتيمتر است و بيشتر از آن خاك فشرده و غير زراعي كه نفوذ ريشه در آن به راحتي امكان پذير نيست پس با كندن چاله اي عميق لايه هاي زيرين را نرم و ميشكنيم تا نفوذ آب و هوا و ريشه به راحتي انجام گيرد به جاي خاك بكر و غير زراعي كه از چاله بيرون آورده ايم خاك زراعي سطحي همراه با مخلوطي از كود پوسيده حيواني و كود هاي شيميائي ماكرو و ميكرو تا 50 سانتيمتر مانده به سطح زمين پر ميكنيم سطح چاله را با پا فشرده مي كنيم و چاله را يك بار كاملا" غرغاب ميكنيم تا علاوه بر نشست كامل خاك منافذ خالي يكدست شودبعد از دو هفته (البته در فصل مناسب ) سپس ريشه هاي بلند و آسيب ديده نهال راهرس كرده و نهال را در ارتفاع مناسب قطع كرده و پس از ضد عفوني ريشه با سموم قارچكش مناسب و پوشاندن قسمت قطع شده با چسب پيوند نهال را در چاله كاشت كرده روي ريشه را با خاك زراعي سطحي طوري مي پوشانيم كه چاله 10سانتيمتر پايين تر از سطح زمين قرار گيرد تا محلي براي آبياري باشد سپس يك آبياري زخم آب به نهال داده ميشود آنگاه نهال را بوسيله يك قيم محكم ميكنيم تا در اثر باد تكان نخورد البته در نهالهاي پيوندي بايد محل پيوند 7 تا 10 سانتيمتر بالاي خاك قرار گيرد . اگر فضاي چاله را به يك حساب پس انداز تشبيه كنيم .حساب پس اندازي كه مبلغ بيشتري پول در آن باشد آينده شما را بيشتر تضمين ميكند . تا يك حساب پس انداز خالي .
آمل , خیابان امام خمینی , آفتاب ۱۷ , ساختمان حدادی , طبقه دوم 011-44152108 011-44152105