کلوپیرالید

کلوپیرالید

کلوپیرالید


معرفی:
علف کشی سیستمیک و انتخابی از گروه پیردین کربکسیلیک اسید ها که باعث ایجاد اختلال در تقسیم سلول ها و مرگ گیاه می شود . کلو پیرالید علف های هرز خاصی از خانواده نخود آفتابگردان و هفت بنه را خوب کنترل می کند لذا باید قبل از مصرف نوع علف هرز شناسایی شود . دوام این علف کش در خاک طولانی است و می تواند برا ی محصول بعدی زیان بار باشد . این علف کش برای کلزا و چغدر قند توصیه می شود .

مکانیسم اثر:
تیودیکارب مهار کننده آنزیم کولین استراز است. ترکیبات کارباماتی مثل ترکیبات فسفره عمل میکنند ولی زمان اثر و پایداری کمتری دارند. این ترکیبات عمل آنزیم مذکور را در نتیجه استیل کولین به منظور قطع تحریک رشته عصبی بعدی مختل نموده و مانع می‌شود که عصب دوباره به حالت عادی خود باز گردد، در نتیجه تجمع استیل کولین در سیناپس موجب می‌شود که موجود زنده در اثر تحریکات و تشنجات مکرر از بین برود.

HRAC Group WHO Class LD50 ORAL PHI ADI MRL
O U 3738 mg/kg 42 Days 0.015 mg/kg 0.015 mg/kg

HRAC Group O
WHO ClassU
LD50 ORAL3738 mg/kg
PHI42 Days
ADI0.015 mg/kg
MRL0.015 mg/kg

آمل , خیابان امام خمینی , آفتاب ۱۷ , ساختمان حدادی , طبقه دوم 011-44152108 011-44152105