کاربندازیم

کاربندازیم

کاربندازیم Carbendzimکاربندازیم 60% پودر با قابلیت تر شوندگی Carbendzim 60%WP

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج Systemic Fungicide With Protective & Curative Action


قارچ کشی از گروه بنزوایمیدازول ها می باشد و بصورت ضدعفونی بذر قبل از کاشت بکار می رود . در صورت سمپاشی کردن از طریق ریشه و نسوج سبز جذب شده و منتقل می شود .
با ترکیبات قلیایی مانند لایم سولفور سازگاری ندارد. کاربندازیم جهت کنترل بیماریهایی از قبیل لکه برگی سرکوسپورایی در چغندر قند ، مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه در گیاهان زینتی،فوزاریوم و سپتوریا در غلات و کنترل رایزوکتونیا در پنبه نیز موثر است.


نام محصول بیماری مقدار مصرف
گندم و جو سیاهک آشکار و پنهان 2 در هزار ضدعفونی بذر قبل از کاشت و2.5 در هزار در سطح وسیع برای سیاهکهای آشکار و پنهان
نام محصولگندم و جو
بیماریسیاهک آشکار و پنهان
مقدار مصرف 2 در هزار ضدعفونی بذر قبل از کاشت و2.5 در هزار در سطح وسیع برای سیاهکهای آشکار و پنهانکاربندازیم با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.کاربندازیم به غیر از کشت های ذکر شده و بیماری نامبرده توصیه نمی شود.

آمل , خیابان امام خمینی , آفتاب ۱۷ , ساختمان حدادی , طبقه دوم 011-44152108 011-44152105