بنتازون

بنتازون

بنتازون


نام تجاری: بازاگران
فرمولاسیون: 48% SL
دوره کارنس: 7-14 روز

معرفی:
بنتازون علف کشی تماسی از گروه بنزو تیو دیازینون که دارای خاصیت تماسی و انتخابی بوده و جهت کنترل علف های هرز پهن برگ و چند ساله و خانواده اویارسلام در زراعت برنج، سویا، یونجه، نخود، لوبیا و در ذرت را پس از سبز شدن محصولات به کار برده می‌شود.

مکانیسم اثر:
علف کشی تماسی و انتخابی که عمدتا از طریق برگ جذب شده و به صورت پس رویشی بر روع علف های هرز سبز شده موثر بوده و تاثیری بر روع علفهای هرزی که پس از سمپاشی سبز شوند ندارد. نحوه عمل این سم بدین صورت است که بعد از سمپاشی از طریق برگ، ساقه و ریشه جذب شده و طی مدت 7 تا 10 روز با مختل نمودن انتقال الکترون در فتوسنتز و مهار سنتز کلروفیل II باعث مرگ علفهای هرز میگردد.

موارد مصرف:
برنج، سویا، یونجه وشبدر

دستور مصرف:
نام محصول موارد مصرف میزان مصرف
برنج علف های هرز پهن برگ و اویارسلام 3 تا 5 لیتر در هکتار در مرحله 5 تا 7 برگی شدن برنج
سویا علف های هرز پهن برگ 2 تا 2/5 لیتر در هکتار بعد از 2 تا 3 برگی شدن سویا
یونجه و شبدر علف های هرز پهن برگ 2/5 تا 3 لیتر در هکتار
نام محصولبرنج
موارد مصرفعلف های هرز پهن برگ و اویارسلام
میزان مصرف3 تا 5 لیتر در هکتار در مرحله 5 تا 7 برگی شدن برنج
نام محصولسویا
موارد مصرفعلف های هرز پهن برگ
میزان مصرف2 تا 2/5 لیتر در هکتار بعد از 2 تا 3 برگی شدن سویا
نام محصولیونجه و شبدر
موارد مصرفعلف های هرز پهن برگ
میزان مصرف2/5 تا 3 لیتر در هکتار


قابلیت اختلاط
بنتازون با اکثر علفکشها قابل اختلاط بوده از جمله می توان آنرا به صورت مخلوط با آترازین در کشت ذرت، مخلوط با پروپانیل در برنج و همچنین همراه باریک برگ کشها مصرف نمود.

ملاحظات عمومی:
قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید
فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.

آمل , خیابان امام خمینی , آفتاب ۱۷ , ساختمان حدادی , طبقه دوم 011-44152108 011-44152105