گیاه پزشکی / علفهای هرز

علف های هرز مهم مزارع برنج
      طبقه بندي علفهاي هرز مزارع برنج: طبقه بندي علفهاي هرز براساس فصل رويش، طول رويش و نوع گياه، شکل ظاهري(مرفولوژي)،نوع محل رويش، بومي و مهاجر بودن، نوع زياني که به محصول وارد مي کنند، فيزيولوژي گياه هرز صورت مي گيرد.علفهاي هرز مزارع برنج از لحاظ شکل ظاهري (مورفولوژي) به باريک برگها(تک لپه ايها)و پهن برگها(دو لپه ايها) تقسيم مي شود:
الف- علفهاي باريک برگ: گياهان هرزي که داراي برگهايي با رگبرگهاي موازي بوده و تعداد اجزاي گل در آنها سه يا مضربي از سه مي باشد اين دسته از علفهاي هرز در زمان جوانه زدن غالبا" يک لپه توليدکرده و به فرايند بعدي ادامه حيات مي دهند مانند:اويارسلام (با نام محلي :چور،چکا،گالي،جلي)،قياق(با نام محلي:ارداله)، سوروف( با نام محلي: وازمل،زرا،وازمبيل،کل دمه) ، بند واش يا سگ واش.
ب- علفهاي هرز پهن برگ: علفهاي هرزي که داراي برگهايي با رگبرگهايي منشعب بوده و تعداد اجزاي گل درآنها ?،? و يا مضربي از آنها است. جوانه زدن در اين دسته از علفهاي هرزبا دو لپه و يا دو برگ بذري آغاز شده که در موقع کنترل شيميايي با اين دسته از علفهاي هرز قابل توجه مي باشد.
برای خواندن ادامه مقاله فایل PDF زیر را مطالعه کنید .
بیماریها علف های هرز مربوط به گیاه برنج
آمل , خیابان امام خمینی , آفتاب ۱۷ , ساختمان حدادی , طبقه دوم 011-44152108 011-44152105