گیاه پزشکی / آفات

آفات
      در این بخش سعی شده که آفاتی که بیشتر در مزارع برنج شمال ایران وجود دارد بحث شود.
بیماریها بررسی اجمالی آفات گیاه برنج
آمل , خیابان امام خمینی , آفتاب ۱۷ , ساختمان حدادی , طبقه دوم 011-44152108 011-44152105